K.V.K.K.

Hastalarımızın mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle saklanmasına yüksek düzeyde hassasiyet göstermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımızın mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle saklanmasına yüksek düzeyde hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen maddelerce işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi tarafından işlenebilecektir;

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü protokol numaranız; adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; çağrı merkezi ve telefon görüşmesi kayıtlarınız; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen genel ve özel kişisel sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz.

İlgili mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi ‘ne ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, hastaneler,tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve teknolojik olanaklar doğrultusunda olası risklere karşı özenle korunmaktadır.

whatsapp iletisim